The Story of Black Swan Sibyl

As we again face the threat of deportation within the laws of immigration, we decided to include this letter with our documents.

When you support Black Swan Sibyl, you are supporting a family staying together. You are supporting justice.
Please scroll down for the English translation.

Geachte heer (IND),

Graag vertellen wij over de omstandigheden rondom het ontstaan van het bedrijf Black Swan Sibyl. Wij denken dat het verhaal belangrijk is om de bijgaande stukken goed te begrijpen, en bovendien vinden wij het een buitengewoon verhaal en wij vermoeden dat u dat ook zult vinden.
In Mei 2016 is Christina uit Amerika gekomen om Eric, die in Arnhem woont, te bezoeken. Eric woont in Nederland sinds 2007 en heeft twee dochters met een Nederlandse vrouw, van wie hij sinds Mei 2015 is gescheiden. De meiden zijn woonachtig in Nederland en hij en zijn ex zijn co-ouders.
Christina kwam als vluchteling uit een huwelijk waar ze na 20 jaar eindelijk het slachtoffer bleek te zijn van zware en langdurige emotionele en financiële mishandling door haar man. Na wat heen en weer (volgens de Schengen regeling) heeft ze in April 2017 besloten om zich op het steun van Eric te verlaten en dus in Nederland te verblijven.

Ze hat kwalificeringen en werk ervaring als personal trainer, nutritional coach, en yoga instructor, maar ze wilde nu ook gebruik maken van haar vaardigheden als healer en reader, want door haar geneesproces met Eric had ze ontdekt dat ze daarin erg begaafd was (dit was tegelijkertijd een uitleg voor haar extreme empathie en hoog-sensitiviteit, waarvan bekend is dat deze eigenschappen onder healers vaak voorkomen). Hierdoor is het idee ontstaan om een bedrijf te starten om haar gaven aan anderen ter beschikking te stellen. En dat hebben we gedaan, met het officiële begin van Black Swan Sibyl in Oktober 2017.

Twee maanden daarna, in December 2017, is Eric’s vader, woonachtig in Amerika, plotseling overleden. Dit heeft de situatie van zijn moeder erg verzwaard, want naast het verlies van haar echtgenoot van 48 jaar was zijn moeder ook al gehandicapt door uitgezaaide kanker, en Eric’s vader had al een jaar lang voor haar helemaal gezorgd. Eric moest dus wat tijd in Amerika door brengen om zijn moeders situatie zeker en veilig te regelen. Na een bepaald moment kon Christina niet meekomen want ze was hoogzwanger.
En in Mei 2018, in Arnhem, is Eric en Christina een zoontje, Ean Elliott, geboren.
In Augustus 2018 is Eric’s moeder overleden, net nadat ze de leeftijd van 80 jaar had gehaald. Eric, Christina en Ean waren met zijn drieën al in Amerika om haar transitie mee te maken. Toen viel het om vele zaken van Eric’s ouders op orde te krijgen, onder anderen hun huis, waar Eric is opgegroeid en waar zijn ouders 40 jaar lang woonden, leeg te halen en te verbouwen. Deze activiteiten kostten toen twee maanden de tijd en waren toen nog steeds helemaal niet klaar! Wij gingen dus nog twee maanden meer in de eerste helft van 2019, en het is ons toen min of meer gelukt om alles af te handelen of anders te regelen.

Tijdens deze activiteiten heeft Eric ontdekt dat zijn ex en haar vader hem en Christina zwart had gemaakt in de ogen van zijn moeder (hij heeft nu vele emails in handen als duidelijk bewijs), waardoor zijn moeder het testament had veranderd kort voordat ze is overleden, ten groot nadeel van Eric’s relatie met zijn twee dochters en ten voordeel van zijn ex. Dit leidde ernaar toe dat wij een ingewikkelde rechtszaak tegen Eric’s ex en haar vader moesten beginnen, met delen in Nederland (smaad en laster) en in Amerika (aanvechten van het testament). Een begin is in Januari 2019 gemaakt, en Eric is daar, met het meedoen van Christina, bijna voltijds nog steeds mee bezig.

Tegelijkertijd is Christina ook nog steeds bezig om de scheiding met haar man op juridisch niveau officieel te maken. Al in Augustus 2016 had ze haar man een aanbod tot een echtscheidingsregeling gemaakt, maar de man heeft tot bijna vandaag de dag alle pogingen om een echtscheidingsregeling in de weg gestaan, want een echtscheiding zou betekenen dat hij Christina’s helft van hun echtelijke eigendom moet overhandigen, wat hij gewoon niet wil doen. Het is nu zo ver dat een Amerikaanse rechter hem met gevangenis heeft gedreigd, en hij doet nu dus eindelijk mee om hun echtelijke woning te verkopen—de laatste en grootse stap naar een echte echtscheiding.
Maar dit betekent dat Christina en Eric nu dus meer dan drie jaar op Christina’s echtscheiding wachten, en dat Ian, geboren twee jaar ne de fysieke scheiding, als de zoon van Eric toch nog niet kan worden erkent. Het is in ieder geval zo dat Ean vanaf zijn geboorte samen met Eric en Christina in Arnhem woont, en dat hij zijn twee grote zussen—Eric’s dochters—samen met zijn ouders ontvangt voor hun wekelijks verblijf bij zijn kant van hun familie.

Kort samengevat is het dus te zien dat er in de laatste twee jaar ongelofelijk veel in onze levens heeft plaatsgevonden, wat heeft voorkomen dat wij ons volle aandacht konden besteden aan het maken van reclame voor het bedrijf (toch hebben we op een paar manieren reclame gemaakt, zie bijgaande bewijsstukken).

Black Swan Sibyl draait toch door. In November 2019 hebben we met Decosteen afgesproken om een groot assortiment van kristallen en sieraad in te kopen (zie bijgaand bewijsstuk), wat Christina wil verkopen als gekoppeld aan haar andere diensten. In het nieuws is in ieder geval te zien dat de markt voor healing crystals enorm snel groeit! Daarin willen we dus mee doen, onder andere.

Hoogachtend,
Christina & Eric


Dear sir (IND),

We would like to tell you about the circumstances surrounding the establishment of the Black Swan Sibyl company. We think the story is important to understand the accompanying documents well, and furthermore we think it is an extraordinary story and we suspect that you will find it.

In May 2016, Christina came from America to visit Eric, who lives in Arnhem. Eric has been living in the Netherlands since 2007 and has two daughters with a Dutch woman, from whom he has been divorced since May 2015. The girls are living in the Netherlands and he and his ex are co-parents. Christina came as a refugee from a marriage where, after 20 years, she finally appeared to be the victim of severe and long-term emotional and financial abuse by her husband. After some back and forth (according to the Schengen rules) she decided in April 2017 to rely on the support of Eric and therefore to stay in the Netherlands.

She had qualifications and work experience as a personal trainer, nutritional coach, and yoga instructor, but now she also wanted to use her skills as a healer and reader, because through her healing process with Eric she had discovered that she was very gifted in this (this was at the same time an explanation for her extreme empathy and high sensitivity, which is known to often occur among healers.) This created the idea of ​​starting a business to make her gifts available to others. And we did, with the official start of Black Swan Sibyl in October 2017.

Two months later, in December 2017, Eric’s father, who lives in America, suddenly died. This greatly aggravated his mother’s situation, because in addition to the loss of her 48-years husband, his mother had already been handicapped due to metastatic cancer, and Eric’s father had been taking care of her completely for a year. So Eric had to spend some time in America to settle his mother’s situation safely and securely. After a certain moment Christina could not come because she was very pregnant. And in May 2018, in Arnhem, Eric and Christina a son, Ean Elliott, was born. Eric’s mother died in August 2018, just after she was 80 years old. Eric, Christina and Ean were already in America with the three of them to experience her transition. Then it was to get many things from Eric’s parents in order, including their house, where Eric grew up and where his parents lived for 40 years, empty and remodel. These activities took two months at the time and were still not ready at all! So we went two more months in the first half of 2019, and we more or less succeeded in handling everything or arranging it differently.

During these activities, Eric discovered that his ex and her father had blackened him and Christina in the eyes of his mother (he now has many emails as clear evidence), as a result of which his mother had changed the will soon before she died, to the great disadvantage of Eric’s relationship with his two daughters and to the benefit of his ex. This led us to start a complex lawsuit against Eric’s ex and her father, with parts in the Netherlands (defamation and defamation) and in America (challenging the will). A start was made in January 2019, and Eric is still working on it almost full-time with Christina’s participation.

At the same time, Christina is still busy making the divorce official with her husband at the legal level. Already in August 2016, she had made an offer for her divorce settlement to her husband, but the husband has prevented almost any attempt at divorce until today, because a divorce would mean that he would have to hand over Christina’s half of their marital property, what he just doesn’t want to do. The time has come for an American judge to threaten him with jail, so he is finally taking part in selling their marital home — the final and biggest step to a real divorce.

But this means that Christina and Eric have now been waiting for Christina’s divorce for more than three years, and that Ean, born two years after the physical divorce, cannot be recognized as Eric’s son. In any case, Ean has been living in Arnhem with Eric and Christina from birth, and that he receives his two big sisters — Eric’s daughters — with his parents for their weekly stay with his family.

In short, it can be seen that an incredible amount has taken place in our lives in the last two years, which has prevented us from devoting our full attention to advertising the company (yet we advertised in a few ways , see accompanying documents).

Black Swan Sibyl continues to play. In November 2019 we agreed with Decosteen to purchase a large assortment of crystals and jewellery (see attached document), which Christina wants to sell as linked to her other services. In the news you can see that the market for healing crystals is growing very fast! So we want to participate in that, among other things.

Yours sincerely,

Christina & Eric


Black swan sibyl Christina Signature

 


Leave a Reply

error: Content is protected !!